Μετοχές

Τι είναι οι Μετοχές;​

Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία σε μια εταιρεία.
Όταν ένα άτομο αγοράζει ένα μερίδιο της μετοχής μιας εταιρείας, στην ουσία αγοράζει ένα μικρό κομμάτι ιδιοκτησίας σε αυτήν την εταιρεία.
Η αξία της μετοχής καθορίζεται από την αγορά, με βάση παράγοντες όπως η οικονομική απόδοση της εταιρείας, οι τάσεις του κλάδου και το επενδυτικό κλίμα. Οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν στα χρηματιστήρια, με την τιμή μιας μετοχής να κυμαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μετοχών:

Κοινές και προνομιούχες μετοχές. Οι κοινές μετοχές αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μετοχών που εκδίδονται από μια εταιρεία και παρέχουν στους επενδυτές δικαιώματα ψήφου στις συνελεύσεις των μετόχων.
Οι προνομιούχες μετοχές, από την άλλη πλευρά, δεν προσφέρουν συνήθως δικαιώματα ψήφου, αλλά προσφέρουν προτεραιότητα όσον αφορά τις πληρωμές μερισμάτων και τη διανομή περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση εκκαθάρισης μιας εταιρείας.

Θεωρούνται ως μια πιο επικίνδυνη επένδυση από τα ομόλογα, επειδή η αξία τους μπορεί να είναι πιο ασταθής και εξαρτάται από ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων. Ωστόσο, προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις.
Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από την πώληση μετοχών για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους και την επέκτασή τους, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των μετοχών.
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να κερδίσουν αποδόσεις από τις μετοχές τους μέσω μερισμάτων, τα οποία είναι πληρωμές που πραγματοποιεί η εταιρεία στους μετόχους της ως μέρος των κερδών της.

Σε τι βοηθάνε;

Αποτελούν σημαντική επενδυτική επιλογή τόσο για άτομα όσο και για ιδρύματα, καθώς προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης και μπορούν να προσφέρουν διαφοροποίηση σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να διεξάγουν διεξοδική έρευνα και ανάλυση πριν επενδύσουν σε μετοχές, καθώς η αξία μιας μετοχής μπορεί να επηρεαστεί από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και μπορεί να υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία.