Ομόλογα

Τι είναι τα ομόλογα;

Τα ομόλογα είναι ένας τύπος επενδυτικού μέσου που περιλαμβάνει δανεισμό χρημάτων σε μια οντότητα, όπως μια εταιρεία ή μια κυβέρνηση, για καθορισμένη χρονική περίοδο με προκαθορισμένο επιτόκιο.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα ομόλογο, ουσιαστικά δανείζει χρήματα στην οντότητα το εξέδωσε.
Στη συνέχεια, η οικονομική οντότητα καταβάλλει τον τόκο του επενδυτή στο ομόλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως τριμηνιαία ή ετήσια, έως ότου φτάσει στην ημερομηνία λήξης του, οπότε ο επενδυτής λαμβάνει πίσω την κύρια επένδυση.

Διατρέχετε κίνδυνο με τα Ομόλογα;

Θεωρούνται γενικά λιγότερο επικίνδυνα από τις μετοχές επειδή προσφέρουν σταθερή ροή εισοδήματος και είναι λιγότερο ασταθή.
Ωστόσο, τα ομόλογα εξακολουθούν να φέρουν κάποιο επίπεδο κινδύνου, ιδίως όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη.
Εάν ο εκδότης αθετήσει το ομόλογο, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει μέρος ή το σύνολο της επένδυσής του.
Χρησιμοποιούνται συνήθως από ιδιώτες και ιδρύματα για να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους και να δημιουργήσουν σταθερό εισόδημα.
Οι κυβερνήσεις εκδίδουν ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή άλλων πρωτοβουλιών, ενώ οι εταιρείες εκδίδουν ομόλογα για τη χρηματοδότηση της επέκτασης, της έρευνας και ανάπτυξης ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Συνολικά, αποτελούν σημαντικό επενδυτικό όχημα που παρέχει μια αξιόπιστη πηγή εισοδήματος και έναν τρόπο στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης.

Τύποι Ομόλογων

Τα ομόλογα μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορους τύπους με βάση τον εκδότη, τη διάρκεια και τη δομή πληρωμής τους.
Τα κρατικά , εκδίδονται από εθνικές κυβερνήσεις και θεωρούνται τα λιγότερο επικίνδυνα από όλα τα είδη ομολόγων, επειδή υποστηρίζονται από την πλήρη πίστη της κυβέρνησης.
Τα εταιρικά , από την άλλη πλευρά, εκδίδονται από εταιρείες για άντληση κεφαλαίων και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομόλογα επενδυτικής ποιότητας και υψηλής απόδοσης ή junk, με βάση την πιστοληπτική ικανότητα της εκδότριας εταιρείας.
Εκτός από αυτούς τους τύπους, μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση τη λήξη τους.