Συμφωνίες Επαναγοράς

Τι είναι οι Συμφωνίες Επαναγοράς;

Οι συμφωνίες επαναγοράς, γνωστές και ως συμφωνίες επαναγοράς, είναι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμβάσεις στις οποίες ένα μέρος πωλεί έναν τίτλο σε άλλο μέρος με συμφωνία να τον επαναγοράσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο αγοραστής του τίτλου, γνωστός ως αγοραστής repo, παρέχει στον πωλητή μετρητά προκαταβολικά και ο πωλητής συμφωνεί να αγοράσει πίσω τον τίτλο σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε ελαφρώς υψηλότερη τιμή.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής επαναγοράς αντιπροσωπεύει τους τόκους που καταβλήθηκαν για το δάνειο.

Ποια η Χρήση τους;

Χρησιμοποιούνται συνήθως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπόρους για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους ή να επενδύσουν πλεονάζοντα κεφάλαια.
Αυτές οι συμφωνίες είναι συνήθως βραχυπρόθεσμες, που κυμαίνονται από μια νύχτα έως αρκετές εβδομάδες και ενέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς η υποκείμενη ασφάλεια χρησιμεύει ως εγγύηση για το δάνειο.
Το επιτόκιο μιας συμφωνίας επαναγοράς βασίζεται συνήθως στα επιτόκια που επικρατούν στην αγορά και μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας και την παροχή μιας πηγής βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως στη διαπραγμάτευση κρατικών τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο, εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους, ιδιαίτερα εάν ο υποκείμενος τίτλος χάσει την αξία του ή εάν ο αγοραστής repo δεν τηρήσει τη συμφωνία επαναγοράς. Όπως συμβαίνει με κάθε χρηματοοικονομικό μέσο, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να αξιολογούν προσεκτικά τους κινδύνους και τα οφέλη των συμφωνιών επαναγοράς πριν από τη σύναψή τους.

Χρησιμοποιούνται συχνά από τις κεντρικές τράπεζες ως εργαλείο για τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται ως μέσο έγχυσης ή αποστράγγισης ρευστότητας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Για παράδειγμα, εάν μια κεντρική τράπεζα θέλει να αυξήσει την προσφορά χρήματος στην οικονομία, μπορεί να συνάψει συμφωνία επαναγοράς με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παρέχοντας μετρητά σε αντάλλαγμα για τίτλους.
Αντίθετα, εάν η κεντρική τράπεζα θέλει να μειώσει την προσφορά χρήματος, μπορεί να πουλήσει τίτλους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω συμφωνίας επαναγοράς, αποστραγγίζοντας μετρητά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.